+48 77 44 151 51
 
 
 
   
 

CELE I ZADANIA

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

           Nasz Zakład zatrudnia 56 osób niepełnosprawnych w 6 pracowniach, w dziale marketingu i w Galerii Twórczości Osdób Niepełnosprawnych "Biały Kruk". Zespołami pracowników niepełnosprawnych w pracowniach kierują – wysoko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu.

Grupę pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych wchodzącą w skład Zespołu Programowego ZAZ stanowią:

8 instruktorów zawodu                        7,875 etatów
pomoc instruktora zawodu                    1 etat
fizjoterapeuta                                       1 etat
masażysta                                            0,875 etatu
2 pielęgniarki                                       1 etat
specjalista ds. tworzenia stanowisk
pracy osób niepełnosprawnych            1 etat
kierownik, organizator imprez i asystent ON w Galerii  - 2,5 etatu
specjalista ds. marketingu                    1 etat
kierownik                                             0,75 etatu

W składzie Zespołu Programowego ZAZ zatrudniony jest psycholog finansowany ze środków Fundacji.

Pracownicy niepełnosprawni dojeżdżają lub dowożeni są do pracy w ZAZ busami Fundacji z powiatów:
- opolskiego grodzkiego - 26 pracowników
- opolskiego ziemskiego - 17 pracowników
- brzeskiego - 6 pracowników
- kędzierzyńsko-kozielskiego - 2 pracowników
- krapkowickiego - 3 pracowników
- strzeleckiego  - 2 pracowników

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest także przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku.

Cele te realizujemy przez:

  •        dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
  •         ustawiczne szkolenia przystanowiskowe
  •        organizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik pracy,
     a także obsługi nowych maszyn i urządzeń
  •       szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
  •       organizację staży zawodowych na otwartym rynku pracy
  •       organizację staży zawodowych w ZAZ dla uczestników ŚDS i WTZ
  •        uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach

        Od początku działania Zakładu tj. od 7.04.2004r. pozyskujemy zleceniodawców i kontrahentów z terenu Opola, Województwa Opolskiego i całego kraju.

Otwarta w Opolu 20 stycznia 2011r. przez naszą Fundację Galeria Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk” pozwala na stałą sprzedaż produkowanych przez nas wyrobów. Jest to również miejsce spotkań przy kawie osób niepełnosprawnych z ciekawymi ludźmi, a tekże  miejsce odbywanych 2-miesięcznych staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych – również dla pracowników naszego Zakładu. O pracy tej jednostki naszej Fundacji mogą się Państwo dowiedzieć ze stron www.galeriabialykruk.pl

Szeroki zakres oferty naszego ZAZ wraz ze zdjęciami z opisami produktów znajdą państwo na stronach naszego sklepu internetowego  www.cosnaprezent.com